Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Nadzieja Amstaffa – TTB Szczecin i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Nadzieja Amstaffa”.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

§6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego statutu.

§7

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§8

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§9

1. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem społecznym.

§10

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§11

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§12

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§13

Celami podstawowymi Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 23 września 1997r. Nr 111, poz. 724), są:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.

 2. Ochrona praw zwierząt, w szczególności psów:

  1. niesienie pomocy zwierzętom domowym, które pozostają czyjąś własnością, lecz są traktowane w sposób niehumanitarny,

  2. niesienie pomocy zwierzętom wolno żyjącym lub bezpańskim – chorym i szczególnie potrzebującym pomocy.

 3. Zapobieganie i przeciwdziałanie bezdomności psów, w szczególności ras American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bullterrier oraz w typie rasy.

 4. Propagowanie informacji na temat ras American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bullterrier i w typie rasy, oraz promowanie jej pozytywnego wizerunku.

 5. Promowanie idei „Rasowy=Rodowodowy”.

 6. Przeciwdziałanie wszelkim formom niekontrolowanego rozrodu, w szczególności psów.

 7. Wspieranie i organizowanie akcji sterylizacji i znakowania psów.

 8. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony praw zwierząt.

 9. Wspieranie władz samorządowych w prowadzonych przez nie inicjatywach mających na celu kształtowanie świadomości właścicieli psów w zakresie ich obowiązków zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) i uchwałą nr IX /181/-03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22.09.2003r., w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

 10. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, a w szczególności przeciwdziałaniu pseudohodowlom i walkom psów.

 11. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt domowych (zwłaszcza psów).

 12. Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

§14

Stowarzyszenie, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 23 września 1997r.), realizuje swoje cele  poprzez:

 1. Zapobieganie bezdomności psów poprzez udzielanie pomocy w znajdowaniu nowych domów dla psów, których właściciele z taką prośbą zgłoszą się do Stowarzyszenia.

 2. Udzielanie porad behawiorystycznych oraz porad dotyczących prawidłowego szkolenia psów, w szczególności terierów typu bull.

 3. Przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjnych promujących humanitarne traktowanie zwierząt.

 4. Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska.

 5. Angażowanie się we współpracę z mediami, innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt, a także służbami publicznymi, jak Policja i Straż Miejska.

 6. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt.

 7. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.

 8. Prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
 9. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, niechcianym i krzywdzonym przez człowieka.

 10. Podejmowanie interwencji w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności terierów typu bull.

 11. Składanie zawiadomień o łamaniu praw zwierząt do organów ścigania i występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego w przypadku wszczęcia postępowania sądowego.

 12. Współpracę ze schroniskami w zakresie opieki nad trafiającymi do nich terierów typu bull (akcja pod nazwą „Szansa na drugą szansę”).

 13. Prowadzenie akcji adopcyjnych we wszystkich dostępnych mediach.
 14. Organizację imprez kulturalno-rozrywkowych, celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska.

 15. Organizowanie aukcji i zbiórek pieniężnych, z których dochód przeznaczany jest na opiekę weterynaryjną i koszty związane z utrzymaniem zwierząt znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia.

 16. Wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom:

  1. Poprawę warunków bytu w schroniskach dla bezdomnych zwierząt we współpracy z właścicielami/zarządcami tych schronisk,

  2. Leczenie i rehabilitację zwierząt bezdomnych, przebywających w schroniskach lub u tymczasowych opiekunów, w tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji,

  3. Działania mające na celu adopcję zwierząt, wspomaganie schronisk w przeprowadzaniu adopcji.
 17. Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt domowych we własnym zakresie i w formie zleconej (działalność ta prowadzona będzie jako działalność odpłatna (PKD 93.05.Z) i nieodpłatna).

 18. Działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 19. Organizowanie i nadzór nad tymczasowymi domami/przytuliskami, gdzie czasowo umieszczane będą zwierzęta potrzebujące natychmiastowej pomocy.

 20. Wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek na ich rzecz oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań.

 21. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
 22. Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.

 23. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
 24. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

 25. Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałaniu niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych.

 26. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
 27. Współpracę z instytucjami: oświatowo – wychowawczymi, kulturalnymi i samorządowymi.
 28. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt oraz ochroną środowiska, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.

 29. Popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zwierząt.
 30. Inne działania mające na celu pomoc uprawnionym instytucjom w egzekwowaniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§15

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a także małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§16

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§17

Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§18

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

§19

 1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia składek.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania od odmowy przyjęcia w poczet członków podejmowana jest większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§21

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§22

 1. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 8 członków Stowarzyszenia.

 2. Wzór odznak honorowych ustala Zarząd w drodze uchwały.

§23

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia.

§24

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

§25

Członkowie wspierający nie posiadają prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§26

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się ze zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§27

Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§28

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§29

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi.
 2. Wykluczenia przez Zarząd na pisemny wniosek złożony przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia z następujących powodów:
  1. działalności niezgodnej ze Statutem,
  2. łamania postanowień Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
 4. Likwidacji Stowarzyszenia
 5. Śmierci (likwidacji) członka.

§30

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

§31

Członkiem stowarzyszenia nie może być osoba:

 1. skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne,
 2. częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona,
 3. wobec której orzeczono utratę praw publicznych, w okresie obowiązywania orzeczenia.

§32

Osoba wykluczona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej mienie.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§33

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§34

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków czynnych Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Zarządu są wybierani na 5-letnią kadencję w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Na wniosek każdego członka Stowarzyszenia uczestniczącego w zebraniu Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne. Mandat członków Zarządu wygasa po Zwyczajnym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Na wniosek każdego członka Stowarzyszenia uczestniczącego w zebraniu, Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Mandat członków Komisji Rewizyjnej wygasa po Zwyczajnym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

 4. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa ponadto z powodu:

  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

  2. pisemnej rezygnacji,

  3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą jednomyślnie.

 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji władze Stowarzyszeni dokonują uzupełnienia składu na zasadach określonych w § 36 ust.2

§35

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub za pomocą poczty elektronicznej, na wcześniej podany przez członka adres e-mailowy, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są ważne, jeżeli zostały podjęte bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym lub na wniosek jednego z członków w głosowaniu tajnym.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  1. określenie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
  2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
  3. wybór i odwoływanie  członków władz Stowarzyszenia;
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, w tym składek członkowskich;
  7. uchwalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
  12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
  13. wszelkie inne sprawy niezastrzeżone do właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§36

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa ds. Finansowych, Wiceprezesa ds. Administracyjnych.

 2. W razie gdy w czasie trwania kadencji skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu:
  1. uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji,
  2. kooptacji dokonują pozostali członkowie władz Stowarzyszenia,
  3. w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę władz Stowarzyszenia.
 3. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go jeden z Wiceprezesów. W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania w Zarządzie Prezes Zarządu posiada głos decydujący.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie oraz skreślanie członków Stowarzyszenia;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  7. sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest członek Zarządu działający łącznie z Prezesem.
 7. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 8. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 10. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników.

§37

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od dwóch do pięciu członków. Posiedzenia Komisji odbywają się przy udziale pełnego składu. W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej posiada głos decydujący.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności co najmniej 2 członków, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu
  3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
  4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
  6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w tym w organach zarządzających;
  2. pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  3. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  4. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§38

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1.     składek i opłat członkowskich,

2.     dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

3.     dochodów z majątku,

4.     dochodów z własnej działalności, w szczególności z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

5.     środków otrzymanych od sponsorów,

6.     ofiarności publicznej,

7.     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§39

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§40

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§41

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§42

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd.

 3. Cały dochód Stowarzyszenie przeznaczany jest na jego działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani swoim majątkiem nie zabezpiecza zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, jego pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi).

 6. Stowarzyszenie nie przekazuje swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia i jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 7. Stowarzyszenie nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia i jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 8. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§43

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§45

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§46

Likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

§47

Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, nie może zostać przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia lub członków rodzin wymienionych wcześniej osób.

§48

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazany zostanie, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, na rzecz organizacji prowadzącej działalności w zakresie pożytku publicznego lub w inny sposób na cele pożytku publicznego.

§49

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: